Έργα ειδικών απαιτήσεων

Εκεί που απαιτείται κατασκευή μεταλλικού φρεατίου, ή οποιαδήποτε ειδική κατασκευή ή/και προσαρμογή στις ιδιαίτερες συνθήκες του κτιρίου.